Warunki korzystania

Dostęp do tej strony internetowej i korzystanie z jej treści i danych podlega warunkom wymienionym poniżej oraz obowiązującym przepisom i regulacjom. Przy każdym kolejnym dostępie i przeszukiwaniu treści zakłada się, że bezwarunkowo akceptujesz, bez ograniczeń, niniejsze Warunki użytkowania, które uchylają wszystkie poprzednie Warunki użytkowania tej witryny, uzgodnione między użytkownikiem a JGL dd

Dane o lekach i wyrobach medycznych, które JGL dd publikuje na tej stronie internetowej, służą wyłącznie jako ogólne informacje. Wiele z wymienionych leków i urządzeń medycznych jest dostępnych wyłącznie na receptę przez lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. Dane o lekach i wyrobach medycznych nie są publikowane w celu dostarczenia pełnej informacji medycznej lub instrukcji użycia poszczególnych produktów. Aby uzyskać porady dotyczące każdego konkretnego problemu zdrowotnego, skontaktuj się z lekarzem lub odpowiedzialnym pracownikiem służby zdrowia. JGL dd nie udziela diagnoz ani osobistych porad medycznych dotyczących chorób i metod leczenia. Aby uzyskać pełne informacje medyczne na temat leków na receptę, skontaktuj się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia. Treść ulotki informacyjnej dla pacjenta może się różnić w zależności od kraju. W celu uzyskania szczegółowych informacji i instrukcji dotyczących produktów zarejestrowanych w ich krajach zaleca się, aby pacjenci, lekarze i inni pracownicy służby zdrowia kontaktowali się bezpośrednio z ich lokalnymi instytucjami i organami medycznymi, które wydają pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych i wyrobów. Ponadto obowiązujące przepisy i regulacje prawne w wielu krajach ograniczają (lub całkowicie odmawiają) możliwości dostarczania przez JGL dd informacji i/lub bezpośredniej odpowiedzi na pytania pacjentów dotyczące leków na receptę. Jednak JGL dd dostarczy wymagane informacje i/lub bezpośrednio odpowie na zapytania wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji i instrukcji dotyczących produktów zarejestrowanych w ich krajach zaleca się, aby pacjenci, lekarze i inni pracownicy służby zdrowia kontaktowali się bezpośrednio z ich lokalnymi instytucjami i organami medycznymi, które wydają pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych i wyrobów. Ponadto obowiązujące przepisy i regulacje prawne w wielu krajach ograniczają (lub całkowicie odmawiają) możliwości dostarczania przez JGL dd informacji i/lub bezpośredniej odpowiedzi na pytania pacjentów dotyczące leków na receptę. Jednak JGL dd dostarczy wymagane informacje i/lub bezpośrednio odpowie na zapytania wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji i instrukcji dotyczących produktów zarejestrowanych w ich krajach zaleca się, aby pacjenci, lekarze i inni pracownicy służby zdrowia kontaktowali się bezpośrednio z ich lokalnymi instytucjami i organami medycznymi, które wydają pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych i wyrobów. Ponadto obowiązujące przepisy i regulacje prawne w wielu krajach ograniczają (lub całkowicie odmawiają) możliwości dostarczania przez JGL dd informacji i/lub bezpośredniej odpowiedzi na pytania pacjentów dotyczące leków na receptę. Jednak JGL dd dostarczy wymagane informacje i/lub bezpośrednio odpowie na zapytania wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. oraz inni pracownicy służby zdrowia kontaktują się bezpośrednio ze swoimi lokalnymi instytucjami i organami medycznymi, które wydają pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych i wyrobów. Ponadto obowiązujące przepisy i regulacje prawne w wielu krajach ograniczają (lub całkowicie odmawiają) możliwości dostarczania przez JGL dd informacji i/lub bezpośredniej odpowiedzi na pytania pacjentów dotyczące leków na receptę. Jednak JGL dd dostarczy wymagane informacje i/lub bezpośrednio odpowie na zapytania wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. oraz inni pracownicy służby zdrowia kontaktują się bezpośrednio ze swoimi lokalnymi instytucjami i organami medycznymi, które wydają pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych i wyrobów. Ponadto obowiązujące przepisy i regulacje prawne w wielu krajach ograniczają (lub całkowicie odmawiają) możliwości dostarczania przez JGL dd informacji i/lub bezpośredniej odpowiedzi na pytania pacjentów dotyczące leków na receptę. Jednak JGL dd dostarczy wymagane informacje i/lub bezpośrednio odpowie na zapytania wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Użytkownicy mogą swobodnie przeszukiwać tę stronę, ale jej zawartość, w tym tekst, obrazy, nagrania audio i wideo („informacje”), mogą być przeszukiwane, pobierane lub wykorzystywane wyłącznie do użytku niekomercyjnego i osobistego. Wszelkie przypadki kopiowania, powielania, rozpowszechniania, modyfikowania, przesyłania lub wykorzystywania danych do użytku komercyjnego są dozwolone wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą JGL dd. Pobieranie treści jest dozwolone tylko wtedy, gdy powiadomienie o prawach autorskich jest przechowywane i widoczne w widocznym miejscu, wraz z ostrzeżeniami dotyczącymi inne prawa własności intelektualnej posiadane przez JGL dd lub strony trzecie. Każdy rodzaj treści na tej stronie jest chroniony prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej, o ile nie określono inaczej, a zatem każde użycie, które odbiega od niniejszych prawnych Warunków użytkowania, jest dozwolone tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie JGL dd JGL dd

Każda nazwa produktu opublikowana na tej stronie jest znakiem towarowym należącym do JGL dd i/lub stron trzecich. Niniejsza witryna internetowa może również zawierać informacje o patentach, procesach technologicznych, produktach, procedurach, chronionych informacjach poufnych oraz informacje o innych prawach własności intelektualnej należących do JGL dd lub osób trzecich. Sugeruje się, że wchodząc na tę stronę, użytkownicy nie nabywają praw do używania znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, procesów technologicznych, informacji o produktach i procedurach oraz innej własności intelektualnej należącej do JGL dd lub stron trzecich.

Chociaż JGL dd podejmuje niezbędne środki ostrożności, aby wszystkie publikowane informacje były prawidłowe i aktualne, możliwe są niedokładności techniczne i błędy w druku. JGL dd zastrzega sobie prawo do modyfikowania i poprawiania opublikowanych informacji o produktach i usługach w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. JGL dd nie gwarantuje prawa do złożenia skargi na prawdziwość informacji. JGL dd nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek błędy i przeoczenia w treści tej witryny. JGL dd nie gwarantuje dokładności, kompletności ani użyteczności publikowanych informacji. Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na korzystanie z serwisu na własną odpowiedzialność. Ani JGL dd, ani żadna z jej spółek zależnych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie, lub szkód karnych, które mogą wyniknąć z dostępu i użytkowania lub niemożności korzystania z tej strony internetowej lub jakiegokolwiek błędu lub pominięcia w jego treści. JGL dd nie może zagwarantować, że witryna nie zawiera wirusów i nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za szkody w systemach komputerowych użytkownika lub inne mienie powstałe w wyniku uzyskania dostępu i korzystania z tej witryny i jej przechowywanych treści, lub w wyniku pobieranie jego zawartości. JGL dd zastrzega sobie prawo do usunięcia tej witryny w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia lub jakiejkolwiek odpowiedzialności. powstałe w wyniku dostępu i korzystania z tej strony internetowej i jej przechowywanych treści lub w wyniku pobrania jej zawartości. JGL dd zastrzega sobie prawo do usunięcia tej witryny w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia lub jakiejkolwiek odpowiedzialności. powstałe w wyniku dostępu i korzystania z tej strony internetowej i jej przechowywanych treści lub w wyniku pobrania jej zawartości. JGL dd zastrzega sobie prawo do usunięcia tej witryny w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia lub jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Poza informacjami określonymi w Polityce Ochrony Danych, żadna wiadomość użytkownika ani treści otrzymane drogą elektroniczną lub inną metodą, w tym dane, zapytania, komentarze, sugestie itp., nie będą uważane za dane poufne lub chronione, a nadawca nie nie mają praw autorskich do takich wiadomości lub treści. Cała otrzymana zawartość użytkownika staje się własnością firmy JGL dd i jej spółek zależnych i może być wykorzystywana do dowolnych celów, w tym między innymi do powielania, pobierania, rozpowszechniania wśród osób trzecich, publikowania, nadawania lub publikowania na stronie internetowej. Ponadto JGL dd zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wszelkich pomysłów, koncepcji, wiedzy proceduralnej i technik zawartych w wiadomościach użytkownika w dowolnym celu, w tym między innymi przy opracowywaniu produktu,

Informacje i treści zawarte na tej stronie nie mogą być traktowane jako oferta lub wezwanie do zakupu lub inwestycji w jakąkolwiek inną własność lub prawo.

Firma JGL dd nie jest zaznajomiona z zawartością witryn internetowych osób trzecich, które zawierają linki do tej witryny i nie ponosi odpowiedzialności za takie treści ani za zawartość innych powiązanych witryn. Użytkownicy, którzy chcą to zrobić, mogą połączyć się tylko ze stroną główną JGL dd. Użytkownicy nie mogą łączyć się z żadną inną witryną bez uprzedniej pisemnej zgody firmy JGL dd Używanie i wymienianie treści lub części treści przechowywanych tutaj w witrynach stron trzecich jest dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą firmy JGL dd

Niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich, z których mogą korzystać odwiedzający. Warunki korzystania z treści witryn internetowych osób trzecich i polityki ochrony danych mogą różnić się od Warunków korzystania z danych osobowych określonych przez JGL dd JGL dd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki do witryn internetowych osób trzecich, a w szczególności nie udziela żadnych gwarancji o prawdziwość ich treści i zgodność z prawem. JGL dd nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia i niedopatrzenia dotyczące polityk ochrony danych osób trzecich.

Mimo że JGL dd od czasu do czasu monitoruje i analizuje wizyty na tej stronie, dyskusje, wymiany, transfery danych, reklamy itp., JGL dd nie ma prawnego obowiązku monitorowania wizyt, ani nie udziela gwarancji ani prawa do reklamacji jej treści, i nie ponosi odpowiedzialności za błędy, oszczerstwa, obraźliwy język, ataki publiczne, niedopatrzenia, fałszywe informacje, treści obsceniczne, pornograficzne lub wulgarne, groźby, ujawnienia danych osobowych lub nieścisłości w treści użytkownika na tej stronie. Użytkownikom zabrania się publikowania i rozpowszechniania materiałów i treści, które mogą zachęcać do zachowań pociągających za sobą odpowiedzialność karną lub cywilną lub w jakikolwiek inny sposób łamiący prawo. JGL dd będzie współpracować z właściwymi organami w możliwie najszerszym zakresie, a w przypadku otrzymania nakazu sądowego,

W przypadku naruszenia warunków określonych w prawnych Warunkach korzystania z treści witryny, JGL dd zastrzega sobie prawo do niezwłocznego podjęcia wszelkich niezbędnych środków przeciwko sprawcy, aby odmówić dostępu do usług JGL dd sprawcy, oraz usunąć wszelkie informacje, dane i treści opublikowane przez przestępcę w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Jeżeli jakiekolwiek szkody poniesione przez JGL dd wynikną z naruszenia warunków określonych w Warunkach korzystania z treści witryny, JGL dd, według własnego uznania, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od sprawcy.

JGL dd może w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia zmienić lub zaktualizować Warunki korzystania z treści witryny. Ponieważ wprowadzone zmiany są wiążące dla użytkowników, zalecamy odwiedzającym regularne sprawdzanie zmian w warunkach użytkowania, które zostaną opublikowane na tej stronie. 

Rejestrując się lub tworząc konto użytkownika na stronie JGL.hr, zakłada się, że użytkownik przeczytał i w pełni zrozumiał niniejsze Warunki użytkowania i wyraża na nie zgodę. Interpretacja, zastosowanie i skutki prawne Warunków korzystania ze strony internetowej JGL.hr podlegają prawu Republiki Chorwacji, a wszelkie roszczenia i spory powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem z JGL. hr zostanie rozstrzygnięta pod jurysdykcją sądu w Rijece.

To make this website run properly and to improve your experience, we use cookies. For more detailed information, please check our Privacy and personal data protection.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.