Prywatność i ochrona danych osobowych

ADRAN – GALENSKI LABORATORIJ dd, Svilno 20, 51000 Rijeka (dalej: „JGL dd”) przetwarza dane osobowe użytkowników swoich usług oraz odwiedzających stronę rhinnovate.com zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (Rozporządzenie UE 2016) /679). JGL dd zbiera i przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

JGL dd chroni prawa osobiste każdej osoby, której dane przetwarza, w tym pracowników, klientów, dostawców i innych partnerów umownych, zainteresowanych stron itp., niezależnie od sposobu lub metody pozyskiwania takich danych osobowych. Z tego powodu firma JGL dd określiła standardy bezpieczeństwa przetwarzania, przechowywania i przekazywania danych osobowych w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych i praw wszystkich osób, których dane dotyczą.

Dane zbierane w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach będą zbierane wyłącznie w niezbędnym zakresie i przetwarzane w sposób zgodny z tymi celami. Zebrane dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do celu, dla którego zostały zebrane, a po zrealizowaniu celu zostaną usunięte.

Wszyscy pracownicy JGL dd zostali poinformowani o polityce poufności danych. Tylko osoby upoważnione do przetwarzania niektórych danych mogą je przetwarzać i nie mogą udostępniać ich osobom nieuprawnionym. Za osoby nieuprawnione uważa się również pracowników, którzy nie potrzebują dostępu do tych danych do wykonywania swoich obowiązków.

Dane osobowe są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i są usuwane, gdy tylko cel, dla którego są gromadzone, zostanie zrealizowany lub na żądanie użytkownika.

Wyraźnie oświadczamy, że JGL dd nie będzie sprzedawać, udostępniać ani w żaden sposób udostępniać danych użytkownika osobom trzecim, w sposób inny niż określony w niniejszej Polityce. Dane osobowe użytkownika będą od czasu do czasu przekazywane stronom trzecim, które są wynajęte do świadczenia określonych usług w imieniu lub na rzecz JGL dd lub w związku z innymi działaniami biznesowymi JGL dd, w celu dalszego przetwarzania, którego cel jest zgodny z pierwotnym celem zbieranie danych, takie jak dostarczanie usług użytkownikom, analizy usług, wsparcie techniczne. Usługodawcy ci są umownie zobowiązani do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie w celach określonych w umowie i wyraźnie oświadczają, że nie będą sprzedawać danych osobowych ani udostępniać ich innym podmiotom trzecim, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Istnieją dwa dodatkowe przypadki, w których dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom trzecim: 1) jeżeli działalność gospodarcza firmy zarządzającej niniejszą witryną oraz przechowywane na niej dane użytkownika są sprzedawane, przypisywane lub przekazywane osobom trzecim, w takim przypadku kupujący , następca lub osoba, której przekazuje się działalność, jest zobowiązany do postępowania z danymi osobowymi zgodnie z niniejszą Polityką; 2) gdy istnieją prawnie wiążące przesłanki, nakaz sądowy lub wniosek organów państwowych, tj. gdy ujawnienie danych jest niezbędne do celów postępowania sądowego lub dochodzenia karnego.

Użytkownik ma prawo do weryfikacji, czy jego dane, które są przechowywane na tej stronie są aktualne i poprawne. Użytkownikowi przysługują również następujące prawa: prawo dostępu do danych dotyczących użytkownika, prawo do sprostowania danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych , prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do właściwego organu tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli w dowolnym momencie chcesz skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, wyślij e-mail na adres osobni-podaci@jgl.hr. W wiadomości e-mail podaj adres strony internetowej, na której podałeś swoje dane osobowe oraz zaznacz prawo, z którego chciałbyś skorzystać oraz dane osobowe, których ono dotyczy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, każde żądanie/zapytanie zostanie rozwiązane w możliwie najkrótszym czasie. Kontaktując się z nami i zgłaszając powyższe żądania dołożymy uzasadnionych starań w celu weryfikacji Twojej tożsamości i zapobieżenia nieuprawnionemu przetwarzaniu danych osobowych. Na Twoje żądanie poinformujemy Cię również w odpowiednim terminie, czy zbieraliśmy Twoje dane osobowe podczas Twoich wizyt na naszej stronie internetowej, a także jakie dane zostały zebrane.

Stosujemy technologie i procedury bezpieczeństwa wymagane przez prawo w celu ochrony bezpieczeństwa i poufności gromadzonych przez nas danych użytkowników, a wszystkie dane są również chronione hasłem. Kiedy przetwarzamy dane, podejmujemy wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, przeniesieniem, modyfikacją lub zniszczeniem, a także wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed tymi zagrożeniami.

JGL dd może gromadzić i przetwarzać anonimowe dane dotyczące dostępu do swojej witryny internetowej lub wyszukiwań przeprowadzanych przez odwiedzających witrynę. Takie anonimowe dane są wykorzystywane do ulepszania przechowywanych treści, tj. do zbierania zbiorczych danych statystycznych o odwiedzających i wykorzystywania ich do wewnętrznych badań rynku. W tym celu witryna JGL dd wykorzystuje pliki cookies, które gromadzą dane o adresie e-mail użytkownika i nazwie domeny (np. „bigmail.com” z adresu e-mail jan@bigmail.com), a także o dacie i godzinie uzyskania dostępu do strona. Pliki cookie tworzone przez nasz serwer sieciowy nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych użytkowników. Plik cookie to mały plik tekstowy, który serwer witryny wysyła do przeglądarki użytkownika i przechowuje na dysku twardym komputera użytkownika. Cookies nie uszkadzają komputera.

Ustawienia przeglądarki można dostosować tak, aby informowały użytkownika o wysyłaniu plików cookie, a użytkownik może wtedy zdecydować, czy je zaakceptuje. Za zgodą użytkownika JGL dd może od czasu do czasu zatrudniać osoby trzecie do pomocy w gromadzeniu i przetwarzaniu danych, jak określono w niniejszym artykule, w którym to przypadku osoby trzecie podejmują obowiązki określone w art. znane jako etykiety akcji, jednopikselowe GIF-y, czyste GIF-y, niewidzialne GIF-y i 1×1 GIF-y), aby pomóc w dostarczaniu plików cookie lub innymi słowy, aby świadczyć usługi innych firm reklamowych. Tagi te są umieszczane w reklamach internetowych, które prowadzą użytkowników do witryny JGL dd. Tagi służą do zliczania liczby użytkowników odwiedzających nasz serwis oraz generowania danych statystycznych dotyczących skuteczności naszych akcji promocyjnych (w tym zliczania wejść na poszczególne strony, zbierania informacji o przeglądanych treściach itp.). Dzięki plikom cookie i tagom sieciowym umieszczonym na komputerze użytkownika nasi zewnętrzni partnerzy reklamowi mogą również zbierać anonimowe, zbiorcze dane statystyczne dotyczące odwiedzających odwiedzających inne strony internetowe.

Wyraźnie oświadczamy, że firma JGL dd nie będzie wykorzystywać plików cookie i znaczników sieciowych do gromadzenia danych osobowych, które mogą służyć do bezpośredniej identyfikacji użytkownika, takich jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu, bez uprzedniej zgody użytkownika. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tagów sieciowych i plików cookie używanych do reklam online lub zrezygnować z ukierunkowanych reklam online, odwiedź witrynę Network Advertising Initiative.

 

 

ZBIERANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

JGL dd może, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia, zmieniać, modyfikować, poprawiać, usuwać lub w inny sposób aktualizować niniejszą Politykę ochrony danych. Wszelkie wprowadzane przez nas zmiany będą publikowane na tej stronie internetowej, aby w pełni informować użytkowników o rodzaju gromadzonych danych osobowych, sposobie ich wykorzystania oraz warunkach, na jakich można uzyskać dostęp do danych. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w Polityce, zostaniesz o tym powiadomiony na tej stronie, a data aktualizacji zostanie zaktualizowana.

 

CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

Na potrzeby niniejszej Polityki ochrony danych termin „dane osobowe” oznacza wszelkie dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP itp., innymi słowy wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. JGL dd zwykle nie przetwarza danych osobowych bez zgody użytkownika. JGL dd zastrzega sobie jednak prawo do dodatkowego przetwarzania danych w wyjątkowych okolicznościach, w zakresie dozwolonym lub przewidzianym przez prawo, tj. w ramach postępowania sądowego lub dochodzenia karnego. Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób i kiedy zbierane są dane użytkownika.

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

JGL dd zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie zgodnie z podstawowymi zasadami Rozporządzenia UE 2016/679 (dalej: „RODO” lub „Rozporządzenie”), które obejmują:

 • zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste przetwarzanie danych osobowych;
 • Gromadzenie danych osobowych wyłącznie w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach;
 • Adekwatność danych osobowych i ich aktualność w stosunku do celu, w jakim są przetwarzane;
 • Dokładne i w razie potrzeby aktualne dane osobowe; należy podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu usunięcia lub poprawienia niedokładnych, niekompletnych danych, z uwagi na cel, w jakim zostały zebrane lub w jakim są dalej przetwarzane;
 • Przechowywanie danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, tylko tak długo, jak jest to konieczne do przetwarzania;
 • Przetwarzanie danych osobowych w sposób zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.

 

PRAWA PODMIOTU DANYCH

Osobie, której dane dotyczą, będącej przedmiotem czynności przetwarzania danych przysługują następujące prawa dotyczące jej danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

 • Prawo dostępu;
 • Prawo do sprostowania i usunięcia;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do sprzeciwu.

Masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 

ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH PODCZAS ODWIEDZANIA NASZEJ STRONY

Aby uzyskać dostęp do większości naszych usług, nie jest wymagane logowanie/rejestracja, dzięki czemu można korzystać z naszej witryny bez ujawniania tożsamości użytkowników. Jednak niektóre usługi wymagają od użytkownika zalogowania się/zarejestrowania. Niektóre pola należy wypełnić podczas procesu logowania (niektóre są obowiązkowe, inne opcjonalne). Jeśli użytkownik zdecyduje się w takich przypadkach wstrzymać niezbędne dane osobowe, nie będzie mógł uzyskać dostępu do żądanych witryn, a JGL dd nie będzie w stanie odpowiedzieć na jego zapytanie/żądanie. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu, w jakim są zbierane, o czym użytkownik został poinformowany i na co wyraził zgodę w momencie zbierania. Na przykład JGL dd może gromadzić i wykorzystywać dane osobowe użytkowników w celu informowania ich o produktach i usługach,

Gdy odwiedzasz naszą witrynę wyłącznie w celach informacyjnych lub jeśli nie rejestrujesz się lub w inny sposób nie podajesz swoich danych, zbieramy tylko dane osobowe, które Twoja przeglądarka wysyła do naszego serwera, co jest technicznie niezbędne, abyśmy mogli oferować naszą witrynę internetową i gwarantują jej stabilność i bezpieczeństwo.

 

CIASTECZKA

ŚCIŚLE NIEZBĘDNE COOKIES

Niezbędne pliki cookie umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji. Bez tych plików cookies strona nie może działać poprawnie, ale można je wyłączyć poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Pliki cookie tego typu są uważane za absolutnie niezbędne w kontekście dyrektywy o prywatności 2002/58/WE i wymagają zgody użytkownika.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Uzasadniony interes)

 

COOKIES ANALITYCZNE

Analityczne pliki cookie pomagają nam ulepszać witrynę internetową, zbierając i analizując dane dotyczące użytkowania. Rejestrujemy kliknięcia i ruchy w naszej witrynie, aby zrozumieć, które obszary naszej witryny najbardziej interesują użytkowników. Wynikiem analizy jest dostosowanie treści naszej strony do potrzeb użytkowników. Adres IP Twojego komputera przekazywany ze względów technicznych jest automatycznie anonimizowany i nie pozwala nam na wyciąganie wniosków na temat poszczególnych użytkowników. W każdej chwili możesz dostosować swoją zgodę na wykorzystywanie analitycznych plików cookie za pośrednictwem LINK (Ustawienia plików cookie).

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda)

 

COOKIES MARKETINGOWE

Używamy marketingowych plików cookie, aby zwiększyć trafność wyświetlanych reklam. Rejestrują wizyty na stronach internetowych w celu wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań. Służą również do ograniczania liczby wyświetleń reklam i mierzenia skuteczności kampanii reklamowych. Marketingowe pliki cookie pochodzą od strony trzeciej i służą do zbierania informacji o stronach internetowych, które użytkownik odwiedził, w celu tworzenia ukierunkowanych reklam dla użytkownika. W każdej chwili możesz dostosować swoją zgodę na wykorzystywanie marketingowych plików cookie w Ustawieniach plików cookie. 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda)

 

ANALITYKA STRONY INTERNETOWEJ

GOOGLE ANALYTICS

Korzystamy z usługi Google Analytics w celu racjonalizacji naszej strony internetowej: (i) poprzez optymalizację ruchu internetowego, tj. odwiedzin strony internetowej firmy i połączeń z innymi stronami internetowymi w naszym systemie biznesowym oraz, w razie potrzeby, (ii) poprzez integrację treści i optymalizację naszego strony internetowe. Google Analytics to usługa świadczona przez Google Inc. Zawiera szczegółowe dane statystyczne dotyczące odwiedzin stron internetowych i lokalizacji, z których użytkownicy odwiedzają, oraz mierzy konwersję i wyniki sprzedaży. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie przechowywane na Twoim komputerze, aby analizować sposób korzystania z naszej witryny.

Do danych dotyczących korzystania z naszej strony internetowej, w tym adresu IP, które są gromadzone za pomocą plików cookie, a następnie przesyłane na serwery Google w USA, stosowane są algorytmy gwarantujące anonimowość użytkownika.

Na tej stronie Google Analytics został rozszerzony o kod „gat._anonymizeIp ();” w celu zapewnienia anonimowego rejestrowania adresów IP (tzw. „maskowanie IP”). Ze względu na anonimizację adresów IP na tej stronie Google skrócił Twój adres IP w UE i państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.

Google będzie przetwarzać dla nas dane zebrane za pomocą plików cookie w celu oceny sposobów użytkowania i tworzenia raportów dotyczących aktywności na naszej stronie internetowej, które przekażą nam do analizy. Google ma prawo przekazać te dane stronom trzecim zgodnie z obowiązkami prawnymi lub w przypadku, gdy analiza jest przeprowadzana przez stronę trzecią w imieniu Google. Google w żaden sposób nie połączy ani nie powiąże Twojego adresu IP z innymi danymi, którymi dysponuje. Możesz wyłączyć funkcję pobierania i przechowywania plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Pamiętaj, że w ten sposób nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej. Korzystając z naszej witryny, zgadzasz się, że Google może gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe w powyższy sposób i w celach opisanych powyżej. Strona pobierania dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics .

Ponieważ przekazywanie danych do państw trzecich jest możliwe, stosuje się odpowiednią ochronę w postaci standardowej klauzuli umownej zgodnie z art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie:  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en .

 

MENEDŻER TAGÓW GOOGLE

Korzystamy z Google Tag Manager, który umożliwia zarządzanie zakładkami stron internetowych za pomocą określonego interfejsu. Google Tag Manager używa tylko tagów, co oznacza, że ​​nie są używane żadne pliki cookie i nie są gromadzone żadne dane osobowe. Menedżer tagów Google uruchamia inne tagi, które zbierają dane w razie potrzeby, ale nie pobiera tych danych. Jeśli dezaktywacja jest wykonywana na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostaje ona ważna dla wszystkich tagów śledzących, jeśli jest zaimplementowana za pomocą Google Tag Manager. Możliwy jest transfer danych do krajów trzecich.

 

GOOGLE ADSENSE

Korzystamy z Google AdSense, aby świadczyć usługi reklamowe, aby zapewnić lepszy i bardziej ukierunkowany rodzaj wyświetlania reklam, ale także w celu ograniczenia wyświetleń niektórych reklam. Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Google AdSense, odwiedź oficjalną stronę internetową i często zadawane pytania dotyczące prywatności.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda)

 

REKLAMA I WYŚWIETLACZ GOOGLE ORAZ WIDEO 360 (podwójne kliknięcie)

Korzystamy z Google Ads, aby zwrócić Twoją uwagę na naszą ofertę za pomocą reklam umieszczanych za pośrednictwem platformy Google Ads. Google dostarcza reklamy za pośrednictwem tak zwanych „dostawców reklam” i używamy plików cookie serwera reklam do pomiaru wydajności reklam w tym celu. Google Ads przechowuje pliki cookies na urządzeniach i nie mamy wpływu na zakres ani późniejsze wykorzystanie danych gromadzonych przez Google. Zapraszamy do zapoznania się z celem i zakresem gromadzenia i przetwarzania danych przez Google w Polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Możliwe są transfery do krajów trzecich. Jako odpowiednią ochronę standardowej klauzuli umownej stosujemy art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie:  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en .

Możesz zarządzać swoimi zasadami zgody na pliki cookie, odpowiednio dostosowując ustawienia plików cookie.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda)

 

FACEBOOK PIXEL
W przypadku korzystania z Pixela Facebooka Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka po wyrażeniu przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookie wymagających zgody. Integrując narzędzie Facebook Pixel, Facebook otrzymuje informacje, że odesłałeś do strony internetowej, która pasuje do naszej lub że kliknąłeś w naszą reklamę. Jeśli jesteś zarejestrowany jako użytkownik Facebooka, Facebook może powiązać Twoją wizytę z Twoim kontem.
Przetwarzanie tych danych przez Facebook odbywa się zgodnie z Polityką ochrony danych Facebooka. Konkretne informacje i szczegóły dotyczące narzędzia Facebook Pixel i jego funkcjonalności można znaleźć w Centrum pomocy Facebooka – https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142

Możesz zarządzać swoimi zasadami zgody na pliki cookie, odpowiednio dostosowując ustawienia plików cookie.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

FILMY NA YOUTUBE

W niektórych częściach witryny umieściliśmy treści wideo przechowywane na platformie YouTube. Transfer danych odbywa się w momencie, gdy klikniesz na wideo, aby rozpocząć jego odtwarzanie. JGL dd nie ma kontroli nad tym transferem danych. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych przez YouTube można znaleźć w  Polityce prywatności YouTube .

 

BIULETYN INFORMACYJNY

Biuletyn JGL dd zawiera oferty, nowości i inne informacje. Użytkownicy mogą zapisać się do newslettera, wpisując swój adres e-mail na stronie internetowej oraz wyrażając zgodę na wykorzystanie adresu e-mail w celu przesyłania spersonalizowanych informacji Grupy JGL dd.

Nasz newsletter dystrybuujemy za pośrednictwem systemu Webpower firmy WebPower Adria doo, Ulica grada Vukovara 284, Zagrzeb, Chorwacja. WebPower jest dostosowany do umowy o ochronie danych Tarczy Prywatności i musi być zgodny z zasadami prywatności UE. WebPower nie skontaktuje się z Tobą bezpośrednio ani nie wykorzysta Twoich danych. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Dane wykorzystywane przez WebPower obejmują „web beacon”, który wysyła informacje o otwarciu biuletynu i/lub aktywacji linków w biuletynie. W ramach tego procesu do WebPower zostaną przesłane informacje o Twojej przeglądarce internetowej, Twoim adresie IP i Twojej lokalizacji. Jeśli nie chcesz już otrzymywać biuletynu, możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji. Kliknij w link zawarty w każdym biuletynie.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda)

 

WERYFIKACJA CAPTCHA

W niektórych przypadkach nasza witryna korzysta z usługi Google reCAPTCHA, aby uniemożliwić automatycznym botom korzystanie z pól tekstowych. Używamy reCAPTCHA, aby poprawić bezpieczeństwo naszej witryny i uniknąć niechcianych treści dla użytkowników.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

Podstawa prawna:

Sztuka. 6 ust. 1 lit. c RODO (Przetwarzanie danych w celu spełnienia obowiązku prawnego)

Sztuka. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych zgodnie z ww. prawnie uzasadnionym interesem)

 

LOSOWANIA/KONKURSY NAGRÓD

Jeśli bierzesz udział w losowaniach nagród lub konkursach, wykorzystujemy podane przez Ciebie dane osobowe do przeprowadzenia konkursu. Nie musisz podawać swoich danych osobowych. Jeśli Twoje dane nie zostały przesłane, nie możesz wziąć udziału w losowaniu nagród lub konkursie, a dodatkowe informacje o celu, okresie przechowywania danych i sposobie usunięcia zawsze znajdziesz w regulaminie losowania nagród lub konkursu.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda)

 

REKLAMA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Na tej stronie możesz udostępniać (kliknij przycisk „Udostępnij”) określone treści za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i LinkedIn. Informacje na temat gromadzenia danych przez te platformy mediów społecznościowych są dostępne poniżej:

 • Facebook (Meta) Hacker Way Menlo Park, Kalifornia 94025: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, i http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
 • Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornia 94103, USA; https://twitter.com/privacy.
 • LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornia 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, podane przez Ciebie informacje będą przechowywane i przetwarzane w celu odpowiedzi na Twoje pytania i prośby lub w celu prowadzenia korespondencji biznesowej. Usuwamy dane, gdy nie są już potrzebne, chyba że istnieją prawne zobowiązania do ich przechowywania lub muszą być dotrzymane terminy ograniczenia.

W takim przypadku mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z wymogami prawnymi, w celu wewnętrznej weryfikacji lub zgodnie z odpowiednim wymogiem komunikacyjnym.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda)

 

NIELETNI UŻYTKOWNICY

Większość usług dostępnych na stronie internetowej firmy JGL dd skierowana jest do osób powyżej 18 roku życia. Osoby żądające informacji o lekach do stosowania u dzieci muszą mieć ukończone 18 lat. Nie będziemy świadomie gromadzić, wykorzystywać ani udostępniać danych osobowych osób poniżej 18 roku życia bez uprzedniej zgody rodzica lub opiekuna. 1) poinformujemy rodziców o rodzaju danych osobowych zbieranych od osób poniżej 18 roku życia oraz 2) zaoferujemy im możliwość odwołania zgody na zbieranie, wykorzystywanie lub udostępnianie danych osobowych ich dzieci stronom trzecim. JGL dd ściśle przestrzega wszystkich praw i przepisów dotyczących ochrony nieletnich.

 

Okres przechowywania danych

JGL dd będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne do dostarczenia produktów lub usług; tak długo, jak jest to konieczne zgodnie z niniejszą Polityką lub okresem windykacji; tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów; lub w zakresie dozwolonym przez prawo.

Aby określić okres przechowywania danych, kierujemy się następującymi wytycznymi:

 • Jeżeli użytkownik bierze udział w zorganizowanym konkursie promocyjnym, przechowujemy jego dane przez czas trwania konkursu zgodnie z zasadami losowania nagród lub konkursu;
 • Jeżeli otrzymamy żądanie od użytkownika, dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do przetworzenia żądania;
 • Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie newslettera, dane przechowujemy do momentu wypisania się z newslettera lub po okresie dłuższej bezczynności;
 • Jeśli pliki cookie są przechowywane na komputerze i/lub urządzeniu mobilnym użytkownika, przechowujemy je, gdy służą do swojego celu.
 • Po wygaśnięciu okresu przechowywania, JGL dd usunie dane osobowe w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie lub odczytanie.

 

Poniżej podano domyślne okresy przechowywania plików cookie:

Wydajnościowe pliki cookie

Klucz do plików cookie

Domena

Typ pliku cookie

Wygaśnięcie

Opis

_kołowacizna

.jgl.hr

Pierwsza impreza

1 dzień

Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony i służy do liczenia i śledzenia odsłon.

_ga

.jgl.hr

Pierwsza impreza

2 lata

Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics – co stanowi istotną aktualizację częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta. Jest on zawarty w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby raportów analitycznych witryn.

Targetujące pliki cookie

Klucz do plików cookie

Domena

Typ pliku cookie

Wygaśnięcie

Opis

_gcl_au

.jgl.hr

Pierwsza impreza

3 miesiące

Używany przez Google AdSense do eksperymentowania ze skutecznością reklam w witrynach korzystających z ich usług

test_cookie

.doubleclick.net

Strona trzecia

15 minut

Ten plik cookie jest ustawiany przez firmę DoubleClick (będącą własnością Google) w celu określenia, czy przeglądarka odwiedzającego witrynę obsługuje pliki cookie.

IDE

.doubleclick.net

Strona trzecia

1 rok

Ten plik cookie jest ustawiany przez firmę DoubleClick i zawiera informacje o tym, w jaki sposób użytkownik końcowy korzysta ze strony internetowej oraz wszelkie reklamy, które użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed odwiedzeniem tej strony internetowej.

Niesklasyfikowane pliki cookie

Klucz do plików cookie

Domena

Typ pliku cookie

Wygaśnięcie

Opis

_ga_QSNNTE0SWY

.jgl.hr

Pierwsza impreza

2 lata

 

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące niniejszej Polityki ochrony danych lub chcesz podzielić się swoimi uwagami i zaleceniami dotyczącymi ulepszeń, napisz do nas na adres osobni-podaci@jgl.hr.

 

Ostatnia aktualizacja: 6. 4. 2022.

To make this website run properly and to improve your experience, we use cookies. For more detailed information, please check our Privacy and personal data protection.

 • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.