Поверителност и защита на личните данни

JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ dd, Svilno 20, 51000 Риека (наричано по-долу: „JGL dd“) обработва лични данни на своите потребители на услуги и посетители на уебсайта rhinnovate.com в съответствие с приложимите разпоредби, които уреждат защитата на личните данни (Регламент на ЕС 2016 /679). JGL dd събира и обработва лични данни по законен, честен и прозрачен начин, в съответствие с приложимите разпоредби.

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

JGL dd защитава личните права на всяко физическо лице, чиито данни обработва, включително служители, клиенти, доставчици и други договорни партньори, заинтересовани страни и др., независимо от начина или метода, по който тези лични данни са придобити. Поради тази причина JGL dd е определила стандарти за сигурност за обработка, съхранение и трансфер на лични данни, за да осигури адекватна защита на личните данни и правата на всички субекти на данни.

Данните, събрани за определени, изрични и легитимни цели, ще бъдат събирани единствено до необходимата степен и обработвани по начин, съвместим с тези цели. Събраните данни ще се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за целта, за която са събрани, и ще бъдат изтрити при изпълнение на целта.

Всички служители на JGL dd са запознати с политиката за поверителност на данните. Само лицата, упълномощени да обработват определени данни, могат да ги обработват и те не трябва да ги правят достъпни за неоторизирани лица. За неупълномощени лица се считат и служителите, които не изискват достъп до тези данни, за да изпълняват задълженията си.

Личните данни се съхраняват съгласно приложимите закони и разпоредби и се изтриват веднага щом се изпълни целта, за която са събрани, или по искане на потребителя.

Изрично заявяваме, че JGL dd няма да продава, споделя или по какъвто и да е начин предоставя данните на потребителя на трети страни, освен както е посочено в тази Политика. Личните данни на потребителя понякога ще бъдат предоставяни на трети страни, които са наети да предоставят определени услуги от името или за JGL dd или във връзка с други бизнес операции на JGL dd, за по-нататъшна обработка, чиято цел е в съответствие с първоначалната цел на събиране на данни, като предоставяне на услуги на потребителите, анализи на услуги и техническа поддръжка. Тези доставчици на услуги са договорно задължени да използват личните данни само за целите, определени в договора, и изрично заявяват, че няма да продават личните данни, нито да ги предоставят на други трети страни, освен в ситуации, когато това се изисква съгласно законови разпоредби.

Има два допълнителни случая, когато личните данни могат да бъдат предоставени на трети страни: 1) ако бизнес дейността на компанията, която управлява този уебсайт и потребителските данни, съхранявани на него, се продават, възлагат или прехвърлят на трети страни, в който случай купувачът , правоприемникът или лицето, на което се прехвърля бизнесът, са длъжни да обработват личните данни в съответствие с настоящата Политика; 2) когато има правно обвързващи условия, съдебно разпореждане или искания от държавни органи, т.е. ако разкриването на данните е необходимо за целите на съдебно производство или наказателно разследване.

Потребителят има право да провери дали неговите данни, които се съхраняват на този уебсайт, са актуални и правилни. Потребителят има и следните права: право на достъп до данните, свързани с потребителя, право на коригиране на личните данни или попълване на непълни лични данни, право на изтриване на лични данни, право на ограничаване на обработката на лични данни , право на оттегляне на съгласие за обработка на лични данни, право на преносимост на данните и право на подаване на жалба до компетентен орган, т.е. Агенцията за защита на личните данни.

Ако в даден момент желаете да упражните някое от горепосочените права, моля, изпратете имейл на osobni-podaci@jgl.hr. Посочете адреса на уебсайта, на който сте предоставили личните си данни в имейла си, и отбележете правото, което искате да упражните, и личните данни, за които се отнася. В съответствие с приложимите правни разпоредби, уреждащи защитата на личните данни, всяко искане/запитване ще бъде разрешено възможно най-бързо. Когато се свързвате с нас и правите горепосочените искания, ние ще положим разумни усилия, за да потвърдим вашата самоличност и да предотвратим неразрешено обработване на лични данни. При поискване от ваша страна, ние също ще ви уведомим в съответния срок дали сме събрали вашите лични данни по време на посещенията ви на нашия уебсайт, както и кои данни са били събрани.

Ние прилагаме технологии за сигурност и процедури, изисквани от закона, за да защитим безопасността и поверителността на потребителските данни, които събираме, и всички данни също са защитени с парола. Когато обработваме данни, ние предприемаме всички необходими предпазни мерки, за да защитим личните данни от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, прехвърляне, модификация или унищожаване, както и всички необходими мерки за сигурност, за да защитим личните данни от тези рискове.

JGL dd може да събира и обработва анонимни данни относно достъпа до неговия уебсайт или търсенията, извършвани от посетителите на сайта. Такива анонимни данни се използват за подобряване на съхраненото съдържание, т.е. за събиране на обобщени статистически данни за посетителите и използването им за проучване на вътрешния пазар. За тази цел уебсайтът JGL dd използва бисквитки, които събират данни за имейл адреса и името на домейна на потребителя (напр. „bigmail.com“ от имейл адреса john@bigmail.com), както и за датата и часа на достъп до сайт. Бисквитките, зададени от нашия мрежов сървър, не могат да се използват за идентифициране на отделни потребители. Бисквитката е малък текстов файл, който сървърът на уебсайта изпраща до браузъра на потребителя и съхранява на твърдия диск на компютъра на потребителя. Бисквитките не увреждат компютъра.

Настройките на браузъра могат да бъдат коригирани, за да информират потребителя за изпращане на бисквитки и след това потребителят може да реши дали ще ги приеме или не. Със съгласието на потребителя JGL dd може от време на време да наема трети страни, които да им помагат при събирането и обработката на данни, както е посочено в този член, като в този случай третите страни поемат отговорностите по член 1. JGL dd може понякога да използва мрежови тагове (т.е. цифрови изображения известни като етикети за действие, GIF файлове с един пиксел, чисти GIF файлове, невидими GIF файлове и 1 × 1 GIF файлове), за да помогнат за доставянето на бисквитки или с други думи, за предоставяне на услуги на други рекламни компании. Тези тагове се поставят върху онлайн реклами, които водят потребителите до уебсайта на JGL dd. Етикетите се използват за преброяване на броя на потребителите, които имат достъп до нашия уебсайт и за генериране на статистически данни за ефективността на нашите промоционални кампании (включително преброяване на случаите на достъп до отделни страници, събиране на информация за прегледано съдържание и др.). Благодарение на бисквитките и мрежовите тагове, поставени на компютъра на потребителя, нашите рекламни партньори трети страни могат също да събират анонимни, обобщени статистически данни за посетители, които имат достъп до други уебсайтове.

Изрично заявяваме, че JGL dd няма да използва бисквитките и мрежовите тагове за събиране на лични данни, които могат да бъдат използвани за директно идентифициране на потребител, като име, пощенски адрес, имейл адрес и телефонен номер, без предварителното съгласие на потребителя. За допълнителна информация относно мрежовите тагове и бисквитките, използвани за онлайн реклама, или за отказ от насочена онлайн реклама, моля, посетете уебсайта на Инициативата за мрежова реклама.

 

 

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

JGL dd може по свое усмотрение и без предизвестие да промени, модифицира, поправи, премахне или по друг начин да актуализира тази Политика за защита на данните. Всички промени, които правим, ще бъдат публикувани на този уебсайт, за да информираме напълно потребителите за вида лични данни, които се събират, начина, по който се използват данните и условията, при които данните могат да бъдат достъпни. Ако бъдат направени промени в Политиката, ще бъдете уведомени за това на тази страница и датата на преразглеждане ще бъде актуализирана.

 

КАКВО Е ЛИЧНИ ДАННИ?

За целите на тази Политика за защита на данните терминът „лични данни“ означава всякакви данни, като име и фамилия, имейл адрес, IP адрес и др., с други думи, всякакви данни, свързани с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице. JGL dd обикновено не обработва лични данни без съгласието на потребителя. Въпреки това JGL dd си запазва правото да извършва допълнителна обработка на данни при изключителни обстоятелства, в обхвата, разрешен или предвиден от закона, т.е. като част от съдебно производство или наказателно разследване. По-долу е предоставено подробно обяснение как и кога се събират потребителски данни.

 

ПРИНЦИПИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

JGL dd събира и обработва лични данни единствено в съответствие с основните принципи на Регламент 2016/679 на ЕС (наричан по-долу „GDPR“ или „Регламент“), който включва:

 • Законосъобразно, справедливо и прозрачно обработване на лични данни;
 • Събиране на лични данни изключително за определени, изрични и легитимни цели;
 • Адекватността на личните данни и тяхната приложимост по отношение на целта, за която се обработват;
 • Точни и при необходимост актуални лични данни; трябва да се предприемат всички разумни стъпки за изтриване или коригиране на неточни, непълни данни, предвид целите, за които са събрани или за които се обработват допълнително;
 • Съхраняване на лични данни във форма, която гарантира, че субектът на данните може да бъде идентифициран само толкова дълго, колкото е необходимо за обработката;
 • Обработване на лични данни по начин, който осигурява подходящо ниво на сигурност на данните.

 

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

Субектът на данните, който е обект на дейности по обработка на данни, има следните права по отношение на личните си данни в съответствие със законовите разпоредби.

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране и изтриване;
 • Право на ограничаване на обработването;
 • Право на преносимост на данните;
 • Право на възражение.

Имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган относно обработката на Вашите лични данни.

 

СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ

Не се изисква влизане/регистрация за достъп до повечето от нашите услуги, така че нашият уебсайт може да се използва без разкриване на самоличността на потребителите. Някои услуги обаче изискват потребителят да влезе/регистрира. Някои полета трябва да бъдат попълнени по време на процеса на влизане (някои са задължителни, други по желание). Ако потребител реши да задържи необходимите лични данни в такива случаи, той няма да има достъп до заявените сайтове и JGL dd няма да може да отговори на неговото запитване/искане. Личните данни се обработват само за целта, за която се събират, за която потребителят е информиран и за която е дал своето съгласие в момента на събирането. Например JGL dd може да събира и използва лични данни от потребителите с цел да ги информира за продукти и услуги,

Когато посещавате нашия уебсайт единствено за информационни цели или ако не се регистрирате или по друг начин предоставите информацията си, ние събираме само личните данни, които вашият браузър изпраща на нашия сървър, което е технически необходимо, за да можем да предлагаме нашия уебсайт и гарантира неговата стабилност и сигурност.

 

БИСКВИТКИ

СТРОГО НЕОБХОДИМИ БИСКВИТКИ

Строго необходимите бисквитки позволяват основни функции. Без тези бисквитки уебсайтът не може да функционира правилно, но те могат да бъдат изключени чрез промяна на настройките на вашия уеб браузър. Бисквитките от този тип се считат за строго необходими в контекста на Директива за поверителност 2002/58/EC и изискват съгласието на потребителя.

Правно основание: чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR (легитимен интерес)

 

АНАЛИТИЧНИ БИСКВИТКИ

Аналитичните бисквитки ни помагат да подобрим уебсайта, като събираме и анализираме данни за употребата. Ние записваме кликвания и движения на нашия уебсайт, за да разберем кои области на нашия уебсайт привличат най-голям интерес от страна на потребителите. Резултатът от анализа е персонализиране на съдържанието на нашия сайт според нуждите на потребителите. IP адресът на вашия компютър, предаден по технически причини, автоматично се анонимизира и не ни позволява да правим заключения за отделните потребители. Можете да персонализирате вашето съгласие за използването на аналитични бисквитки по всяко време чрез ВРЪЗКА (Настройки за бисквитки).

Правно основание: чл. 6(1)(a) от GDPR (Съгласие)

 

МАРКЕТИНГОВИ БИСКВИТКИ

Използваме маркетингови бисквитки, за да увеличим уместността на рекламите, които виждате. Те записват посещения на уебсайтове с цел показване на реклами, съобразени с вашите интереси. Те се използват и за ограничаване на броя на рекламните импресии и измерване на ефективността на рекламните кампании. Маркетинговите бисквитки идват от трета страна и се използват за събиране на информация за уебсайтове, които потребителят е посетил, за да се създаде целева реклама за потребителя. Можете да персонализирате вашето съгласие за използването на маркетингови бисквитки по всяко време в настройките на бисквитките. 

Правно основание: чл. 6(1)(a) от GDPR (Съгласие)

 

АНАЛИЗИ НА УЕБСАЙТОВЕ

GOOGLE АНАЛИЗ

Ние използваме услугата Google Analytics, за да рационализираме нашия уебсайт: (i) чрез оптимизиране на интернет трафика, т.е. посещения на уебсайта на компанията и връзки с други уебсайтове в нашата бизнес система, и, когато е необходимо, (ii) чрез интегриране на съдържанието и оптимизиране на уеб страници. Google Analytics е услуга, предоставяна от Google Inc. Тя включва подробни статистически данни за посещенията на уеб страници и за местоположенията, от които посещават потребителите, и измерва резултатите от реализациите и продажбите. Google Analytics използва бисквитки, съхранявани на вашия компютър, за да анализира начина, по който се използва нашият уебсайт.

Алгоритми, които гарантират анонимност на потребителите, се прилагат към данните за използването на нашия уебсайт, включително вашия IP адрес, който се събира с помощта на бисквитки и данните се изпращат до сървърите на Google в САЩ.

Google Анализ е разширен на този уебсайт, за да включва кода „gat._anonymizeIp ();“ за да се осигури анонимно записване на IP адреси (т.нар. „IP masking“). Поради анонимизирането на IP адресите на този сайт Google съкрати вашия IP адрес в ЕС и страните-членки на Европейското икономическо пространство. Само при изключителни обстоятелства пълният IP адрес се предава на сървър на Google в САЩ и се съкращава там.

Google ще обработва данните, събрани с помощта на бисквитки, за нас, за да оцени методите на използване и да създаде отчети за дейностите на нашия уебсайт, които ще ни доставят за анализ. Google има право да препрати тези данни на трети страни в съответствие със законовите задължения или в случай, че анализът се извършва от трета страна от името на Google. Google по никакъв начин няма да свърже или асоциира вашия IP адрес с други данни, с които разполага. Можете да деактивирате функциите за изтегляне и съхранение на бисквитки в настройките на вашия браузър. Моля, имайте предвид, че като направите това, няма да можете да използвате всички функции, които са налични на нашия уебсайт. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате, че Google може да събира и обработва вашите лични данни по горепосочения начин и за целите, описани по-горе. Страница за изтегляне на добавка за браузър за отказ от Google Analytics .

Тъй като е възможно прехвърляне на данни към трети страни, се използва подходяща защита под формата на стандартна договорна клауза в съответствие с чл. 46 от GDPR. За повече информация по темата, моля, посетете:  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en .

 

GOOGLE TAG МЕНИДЖЪР

Ние използваме Google Tag Manager, който ви позволява да управлявате отметки на уеб страници чрез специфичен интерфейс. Google Tag Manager използва само тагове, което означава, че не се използват бисквитки и не се събират лични данни. Google Tag Manager стартира други тагове, които събират данни, ако е необходимо, но не извлича тези данни. Ако деактивирането се извърши на ниво домейн или бисквитка, то остава валидно за всички маркери за проследяване, ако е внедрено с Google Tag Manager. Възможен е трансфер на данни към трети страни.

 

GOOGLE ADSENSE

Ние използваме Google AdSense, за да предоставяме рекламни услуги, за да осигурим по-добър и по-целенасочен тип показване на реклами, но също така и за ограничаване на импресиите на определени реклами. За повече информация относно услугата Google AdSense посетете официалния уебсайт и ЧЗВ относно поверителността.

Правно основание: чл. 6(1)(a) от GDPR (Съгласие)

 

GOOGLE ADS & DISPLAY И VIDEO 360 (двойно щракване)

Използваме Google Ads, за да привлечем вниманието ви към нашата оферта с помощта на реклами, които поставяме чрез платформата Google Ads. Google доставя реклами чрез така наречените „доставчици на реклами“ и за тази цел използваме бисквитки на рекламния сървър, за да измерим ефективността на рекламите. Google Ads съхранява бисквитки на устройства и нямаме влияние върху степента или последващото използване на данните, събрани от Google. Каним ви да прочетете повече за целта и обхвата на събирането и обработката на данни от Google в Декларацията за поверителност на Google на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=bg. Възможни са трансфери в трети страни. Като подходяща защита на стандартната договорна клауза прилагаме чл. 46 от GDPR. За повече информация по темата, моля, посетете:  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en .

Можете да управлявате вашите правила за съгласие за бисквитки, като коригирате съответно настройките на бисквитките.

Правно основание: чл. 6(1)(a) от GDPR (Съгласие)

 

FACEBOOK PIXEL
Когато се използва Facebook Pixel, вашият браузър автоматично установява директна връзка със сървъра на Facebook, след като се съгласите с използването на бисквитки, които изискват съгласие. Чрез интегрирането на инструмента Facebook Pixel Facebook получава информация, че сте препратили към уебсайт, който съответства на нашия, или че сте кликнали върху нашата реклама. Ако сте регистриран като потребител на Facebook, Facebook може да свърже вашето посещение с вашия акаунт.
Обработката на тези данни от Facebook се извършва в съответствие с Политиката за защита на данните на Facebook. Конкретна информация и подробности за инструмента Facebook Pixel и неговата функционалност можете да намерите в Помощния център на Facebook – https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142
Можете да управлявате вашите правила за съгласие за бисквитки, като коригирате съответно настройките на бисквитките.
Правно основание: чл. 6(1)(a) от GDPR (Съгласие)

ВИДЕОКЛИПОВЕ В YOUTUBE

Имаме вградено видео съдържание, съхранявано в платформата YouTube, в определени части на уебсайта. Прехвърлянето на данни се извършва в момента, в който щракнете върху видеоклип, за да започнете да го възпроизвеждате. JGL dd няма контрол върху този трансфер на данни. Допълнителна информация относно целта и обхвата на събирането на данни от YouTube можете да намерите в  Правилата за поверителност на YouTube .

 

БЮЛЕТИН

Бюлетинът на JGL dd съдържа оферти, новини и друга информация. Потребителите могат да се абонират за бюлетина, като въведат своя имейл адрес на уебсайта и дадат съгласието си за използването на имейл адреса с цел изпращане на персонализирана информация на JGL dd Group.

Ние разпространяваме нашия бюлетин чрез системата Webpower на компанията WebPower Adria doo, Ulica grada Vukovara 284, Загреб, Хърватия. WebPower е адаптиран към споразумението за защита на данните Privacy Shield и трябва да отговаря на правилата на ЕС за поверителност. WebPower няма да се свърже директно с вас или да използва вашите данни. Данните няма да бъдат препращани на трети страни. Данните, използвани от WebPower, включват „уеб маяк“, който изпраща информация за отваряне на бюлетина и/или активиране на връзки в бюлетина. Като част от този процес, информация за вашия интернет браузър, вашия IP адрес и вашето местоположение ще бъдат изпратени до WebPower. Ако вече не желаете да получавате бюлетина, можете да се отпишете по всяко време. Кликнете върху връзката, съдържаща се във всеки бюлетин.

Правно основание: чл. 6(1)(a) от GDPR (Съгласие)

 

ПРОВЕРКА С CAPTCHA

В определени случаи нашият уебсайт използва услугата reCAPTCHA на Google, за да предотврати използването на текстови полета от автоматизирани ботове. Използваме reCAPTCHA, за да подобрим сигурността на нашия уебсайт и да избегнем нежелано съдържание за потребителите.

Можете да научите повече в Декларацията за поверителност на Google на адрес: https://policies.google.com/privacy.

Правно основание:

Изкуство. 6(1)(c) от GDPR (Обработка на данни за спазване на правно задължение)

Изкуство. 6, параграф 1, буква е) от GDPR (Обработка на данни в съответствие с горепосочените легитимни интереси)

 

ТЕГЛЕНИ НА НАГРАДИ/СЪСТЕЗАНИЯ

Ако участвате в тегления с награди или състезания, ние използваме предоставената от вас лична информация, за да проведем конкурса. Не се изисква да предоставяте личната си информация. Ако вашите данни не са предоставени, не можете да участвате в тегленето на наградите или състезанието, а допълнителна информация за целта, срока на съхранение на данните и начина на изтриване винаги можете да намерите в правилата за теглене на награди или състезание.

Правно основание: чл. 6(1)(a) от GDPR (Съгласие)

 

РЕКЛАМИ ЗА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

На този уебсайт можете да споделяте (щракнете върху бутона „Споделяне“) определено съдържание чрез социални медии, като Facebook, Twitter и LinkedIn. Информация за събирането на данни от тези социални медийни платформи е достъпна по-долу:

 • Facebook (Мета) Hacker Way Менло Парк, Калифорния 94025: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, и http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
 • Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, Сан Франциско, Калифорния 94103, САЩ; https://twitter.com/privacy.
 • LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Калифорния 94043, САЩ; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

ФОРМА ЗА КОНТАКТИ

Ако се свържете с нас по имейл или чрез формата за контакт на нашия уебсайт, предоставената от вас информация ще бъде съхранена и обработена, за да отговорим на вашите въпроси и искания или за целите на бизнес кореспонденция. Ние изтриваме данните, когато вече не са необходими, освен ако няма законови задължения за запазването им или трябва да бъдат спазени сроковете за ограничаване.

В този случай имаме законен интерес да обработваме данните в съответствие със законовите изисквания, за вътрешна проверка или в съответствие със съответното изискване за комуникация.

Правно основание: чл. 6(1)(a) от GDPR (Съгласие)

 

НЕпълнолетни ПОТРЕБИТЕЛИ

Повечето от услугите, предлагани на уебсайта на компанията JGL dd, са насочени към лица на възраст над 18 години. Лицата, които искат информация за лекарства за употреба при деца, трябва да са на възраст над 18 години. Ние няма да събираме, използваме или споделяме съзнателно лични данни на лица на възраст под 18 години без предварителното съгласие на техния родител или настойник. Ние 1) ще информираме родителите за типа лични данни, които се събират от лица под 18-годишна възраст и 2) ще им предложим опцията да оттеглят съгласието си за събиране, използване или споделяне на лични данни на техните деца с трети страни. JGL dd стриктно спазва всички закони и разпоредби относно защитата на непълнолетни.

 

Период на съхранение на данните

JGL dd ще запази личните данни на потребителя толкова дълго, колкото е необходимо за предоставянето на продукти или услуги; толкова дълго, колкото е необходимо в съответствие с настоящата Политика или периода на събиране; толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на нашите законови задължения, разрешаване на спорове и изпълнение на нашите договори; или до степента, разрешена от закона.

За да определим периода на съхранение на данни, следваме следните указания:

 • Ако потребителят участва в организирано промоционално състезание, ние съхраняваме неговите данни за времетраенето на състезанието, както е предвидено в правилата, уреждащи тегленето на наградите или състезанието;
 • Ако получим заявка от потребителя, съхраняваме личните данни за период, необходим за обработка на заявката;
 • Ако потребителят даде своето съгласие за получаване на бюлетина, ние съхраняваме данните до момента, в който той се отпише от бюлетина или след период на продължителна неактивност;
 • Ако бисквитките се съхраняват на компютъра и/или мобилното устройство на потребителя, ние ги съхраняваме, докато изпълняват предназначението си.
 • След изтичане на периода на съхранение, JGL dd ще изтрие личните данни по начин, който гарантира, че не могат да бъдат реконструирани или прочетени.

 

Периодите за съхранение на бисквитките по подразбиране са дадени по-долу:

Бисквитки за ефективност

Ключ за бисквитка

Домейн

Тип бисквитка

Изтичане

Описание

_gid

.jgl.hr

Първо парти

1 ден

Тази бисквитка се задава от Google Analytics. Той съхранява и актуализира уникална стойност за всяка посетена страница и се използва за отчитане и проследяване на показванията на страници.

_ga

.jgl.hr

Първо парти

2 години

Това име на бисквитка е свързано с Google Universal Analytics – което е значителна актуализация на по-често използваната услуга за анализ на Google. Тази бисквитка се използва за разграничаване на отделни потребители чрез присвояване на произволно генериран номер като идентификатор на клиента. Той се включва във всяка заявка за страница в даден сайт и се използва за изчисляване на данни за посетители, сесии и кампании за отчетите за анализ на сайтове.

Насочени бисквитки

Ключ за бисквитка

Домейн

Тип бисквитка

Изтичане

Описание

_gcl_au

.jgl.hr

Първо парти

3 месеца

Използва се от Google AdSense за експериментиране с ефективността на рекламите в уебсайтове, използващи техните услуги

тестова_бисквитка

.doubleclick.net

Трета страна

15 минути

Тази бисквитка се задава от DoubleClick (която е собственост на Google), за да определи дали браузърът на посетителя на уебсайта поддържа бисквитки.

IDE

.doubleclick.net

Трета страна

Една година

Тази бисквитка се задава от DoubleClick и носи информация за това как крайният потребител използва уебсайта и всяка реклама, която крайният потребител може да е видял, преди да посети посочения уебсайт.

Некласифицирани бисквитки

Ключ за бисквитка

Домейн

Тип бисквитка

Изтичане

Описание

_ga_QSNNTE0SWY

.jgl.hr

Първо парти

2 години

 

 

Ако имате някакви въпроси или оплаквания относно тази Политика за защита на данните, или ако искате да споделите вашите коментари и препоръки за подобрение, моля, изпратете ни имейл на osobni-podaci@jgl.hr.

 

Последна актуализация: 6. 4. 2022 г.

To make this website run properly and to improve your experience, we use cookies. For more detailed information, please check our Privacy and personal data protection.

 • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.